Oferta usług

TECHNOLOGIA

Poza testowaniem pod kątem zgodności z dyrektywami, wydajemy opinię niezbędną do pozyskania certyfikatów w oparciu o wymagania zgodne z międzynarodowymi standardami oraz normami.

Niezależnie weryfikujemy, czy na każdym etapie Państwa systemy, procesy i procedury są zgodne z odpowiednimi kodeksami, wymaganiami, przepisami i normami.

Wykonujemy audyty oraz certyfikację systemów zarządzania

Np. produkcja (elektrolizery, OZE), transport (rurociągi, kołowy, morski; różne formy wodoru: sprężony, ciekły, wodorki, LOHC), wykorzystanie (stacje, ciepło – turbiny, energia – ogniwa).

KOMPETENCJE

W obszarach: jakości, bezpieczeństwa i ryzyka (studium wykonalności), ochrony środowiska, wymogów prawnych i optymalizacji procesów.

W kontekście wodoru zielonego, rynku polskiego, europejskiego i poza wspólnotowego.

Dzięki międzynarodowej tożsamości oraz doświadczonym trenerom dostarczamy wiedzę potrzebną do zwiększania efektywności, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Zakres szkoleń:

  1. Ramy dla rozwoju technologii wodorowych w Polsce.
  2. Inwestycje wodorowe — krok po kroku przez proces inwestycyjny.
  3. Bariery i postulaty dla rozwoju technologii wodorowych w Polsce.
  4. Wodór w transporcie.
  5. Wodorowe HSE.

INWESTYCJE

W oparciu o metodologię SDG, w tym GRI; w tym także poszukiwanie inwestorów kapitałowych do partycypowania w kosztach niesubsydiowanych.

Zgodnie z promowaną przez UE ideą sector coupling, na rynku polskim i europejskim.

W celu łatwiejszego obrazowania schematów i procesów technologicznych w dialogu z inwestorami oraz decydentami politycznymi.

PRAWO I REGULACJE

Analizy regulacji polskich i europejskich oraz aktów normatywnych, interpretacja przepisów.

Networking wśród liderów poszczególnych branż technologii wodorowych w UE, w tym również organizacja wizyt studyjnych, celem poznania technologii.

Zajmującymi się rozwojem technologii wodorowych oraz mającymi bezpośredni wpływ na regulacje tworzone na szczeblu ponadnarodowym (m. in. Hydrogen Europe, Hydrogen Council, Clean Hydrogen Alliance).

WIZERUNEK

Doradztwo w zakresie strategii komunikacji i PR, udziału Klienta w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach branżowych z obszaru technologii wodorowych.

Organizacja debat i webinarów dostosowanych do potrzeb Klienta, w tym organizacja konferencji prasowych w modelu dostosowanym do obecnie panujących warunków związanych z COVID-19.

Chcąc otrzymać więcej informacji o ofercie usług Hydrogen Poland prosimy o kontakt mailowo pod adresem: membership@h2pol.org